Doklady


V zájmu poskytování kvalitních služeb se zajištěním maximální pružnosti a rychlosti je nezbytné, aby naši firmu klient již od začátku vybavil následujícími prvotními doklady:

  • Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list,případě koncesní listina - kopie


  • Osvědčení o registraci k DPH - rozhodnutí o přidělení DIČ-kopie


  • Plná moc podepsaná statutárním orgánem firmy – tento doklad musí být v originále (tiskopis plné moci je připojen k nabídce).


  • V případě obchodu se zbožím,které podléhá dovozním či vývozním licencím, je nezbytné přiložit, ke každému dovoznímu či vývoznímu případu: Dovozní či vývozní licenci - tento doklad musí být v originále.V případě dovozní operace je povinností zajistit celní dluh a je tedy potřeba, aby dovozce při dovozu zásilky a předání případu naší firmě k vyřízení dodal i záruku za celní dluh ve formě:


  • Osvědčení o globální záruce nebo doklad o zaplacení záruky za celní dluh v hotovosti ( tento doklad musí být předán v originále ). V případě požadavku klienta na propuštění zboží do celního režimu tranzitu je nutné počítat se skutečností, že celní orgány budou vyžadovat složení celní jistoty ve výši, kterou stanoví z moci úřední ( většinou se tato výše shoduje s výší celního dluhu, který by se vztahoval na zboží, které je obsahem zásilky ) potom je nutné naší firmě dodat: Osvědčení o globální záruce pro režim tranzitu nebo doklad o zaplacení stanovené částky celní jistoty v hotovosti ( tento doklad musí být v originále ). Pokud nemá klient vyřízenou globální záruku zajišťujeme záruku od jiného ručitelského subjektu.

Kontakt
Zajišťujeme také
Copyright © 2009 Cedeon, Realizace a design : Transoft a.s.