email Cesky English Deutsch en français По русски

News


Ukončení certifikátu N862

Ukončení certifikátu N862

Dne 4.10.2016 bude ukončena platnost certifikátu N862 – Prohlášení o původu zboží.
Místo certifikátu N862 se bude do celního prohlášení uvádět jeden z těchto dvou certifikátů:
N864 – Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu vystavené schváleným vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu
U161 – Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu vystavené jakýmkoli vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu v rámci systému GSP k původním produktům, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6000 EUR, v souladu s článkem 75 nař. 2015/2447Datum: 6. října 2016


Změna Protokolu č.3 - Jordánsko

Změna Protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Jordánsko od 19. 7. 2016

Na základě Rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Jordánsko č. 1/2016, publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 233/2016, dochází od 19. července 2016 ke změně Protokolu 3 o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce v rámci Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé (dále jen „Protokol č. 3").
Tato změna doplňuje Přílohu IIa do Protokolu č. 3, která stanovuje seznam opracování nebo zpracování nutný pro provedení na nepůvodních materiálech, aby produkty uvedené v Příloze IIa, vyrobené ve zvláštních rozvojových zónách a průmyslových oblastech v Jordánsku, v souvislosti s vytvářením pracovních míst pro syrské uprchlíky a Jordánce, získaly status původu.
Příslušné rozvojové zóny a průmyslové oblasti v Jordánsku jsou stanoveny přímo v Příloze IIa.
Doklad o původu vyhotovený na zboží, které získalo status původu podle Přílohy IIa, musí obsahovat toto prohlášení v anglickém jazyce: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan".
Příloha IIa Dodatek k seznamu opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby vyrobený produkt mohl získat status původu je publikovaná na internetových stránkách původu zboží celní správy.
Uvedená Příloha IIa se použije ode dne vstupu v platnost rozhodnutí Výboru pro přidružení (od 19. července 2016) do 31. prosince 2026.

Datum: 2. září 2016


Změny v intrastatu od 29.7.2016
Od 29.7.2016 je účinná nová právní úpravu pro oblast Intrastatu, a to nový celní zákon a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.
Změny ve vykazování údajů se promítnou od data účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády, kromě změny týkající se přepočtu cizí měny. Pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období červenec 2016 se použije kurz používaný k výpočtu celní hodnoty (tzn. způsobem platný před účinností nové právní úpravy) a pro vykazování údajů za referenční období srpen 2016 a následující se použije již kurz pro DPH.
V rámci nové právní úpravy účinné od 29.7.2016 došlo k těmto změnám: •Kurz pro přepočet cizí měny - došlo ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč. Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu. Podrobnější informaci k přepočtu cizích měn naleznete na stránkách ČSÚ. •Statistický znak – Seznam vybraného zboží, u kterého se uvádí doplňkový statistický znak, bude stanoven Českým statistickým úřadem sdělením zveřejněným ve Sbírce zákonů. Seznam vybraného zboží již nebude součástí nového nařízení vlády. •Oprava vykázaných údajů – pokud je nepřesný, chybný nebo chybějící údaj anebo údaj, který je uveden ve výkazu, ačkoliv v něm nemá být uveden, jiným údajem než o množství či hodnotě zboží, oprava výkazu nemusí být provedena, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se údaj vztahuje, 10 000 Kč. Dochází tedy ke zvýšení této hodnoty z 1 000 Kč na 10 000 Kč.
V souvislosti s účinností nového nařízení vlády naše aplikace neposkytují od referenčního období srpen 2016 kurzy pro přepočet měn!
Stránka byla publikována dne: 23. 8. 2016 10:10

Datum: 30. srpna 2016


Změna Protokolů č. 3

Změna Protokolů č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Palestina - Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy od 1. 3. 2016

Na základě Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-OOP č. 1/2016 publikovaného 30. 7. 2016 v Úředním věstníku EU č. L 205/2016 dochází od 1. března 2016 ke změně Protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce v rámci Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé (dále jen „Protokol").
Tento Protokol je nahrazen novým Protokolem, který stanovuje, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Palestinou se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.
Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 1. března 2016.

Datum: 10. srpna 2016


Změný v zákoně o povinném značení lihu

Informace o změnách v zákoně o povinném značení lihu

Zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, byl s účinností od 29. 7. 2016 změněn také zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů. Přehled významnějších změn naleznete zde. ?
Stránka byla publikována dne: 5. 8. 2016

Datum: 10. srpna 2016


Nahrazení NR (ES)č.1528/2007

Nahrazení nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 (MAR) poskytující preferenční režim některým státům Afriky, Karibiku a Pacifiku novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 od 28. 7. 2016

Dne 8. července 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. L 185 zveřejněno „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)".
Původní nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, které bylo již několikrát podstatně změněno je s ohledem na zajištění transparentnosti nahrazeno novým přepracovaným zněním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 (dále jen „nařízení"), kterým se nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 zrušuje.
Součástí nařízení je rovněž Příloha II - Pravidla původu - týkající se definice pojmu „původní produkty" a způsoby správní spolupráce. Příloha II stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v dané zemi, a tím dle nařízení nárok na preferenční zacházení v EU. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu.
Příloha II nařízení je publikována na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené nařízení se použije od 28. července 2016

Datum: 10. srpna 2016


aktualizace (EUROMED a země západního Balkánu

Aktualizace oznámení o datu použití diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti (EUROMED a země západního Balkánu)

Dne 5. července 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. C 244 zveřejněno „Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy".
Oznámení Komise uvádí aktualizovanou tabulku s přehledem protokolů o pravidlech původu zboží, které stanovují diagonální kumulaci, a udává datum, od kterého lze kumulaci mezi jednotlivými zeměmi uplatnit. Změna se týká uplatnění diagonální kumulace a Regionální úmluvy u Kosova.

Datum: 10. srpna 2016


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 2016/1051


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 2016/1051 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 173 dne 30. června 2016).

Datum: 10. srpna 2016

  
Menu

     Wechselkurse:

Copyright © 2009 Cedeon Realisation und design : Transoft a.s.